Logo
  • ROT
  • Logo powiatu staszowskiego
z

Uchwyć emocje, nastrój, chwilę i zatrzymaj czas w kadrze aparatu

2010.11.12
Rozmiar tekstu:A-A+

Konkurs Fotograficzny
Uchwyć emocje, nastrój, chwilę i zatrzymaj czas w kadrze aparatu

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu ogłasza Konkurs Fotograficzny - Nastroje jesienno-zimowe. Celem konkursu jest upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki. Konkurs otwarty dla wszystkich.

Regulamin konkursu fotograficznego
Nastroje jesienno-zimowe

I. Przepisy ogólne
1.Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.
2.Celem przyświecającym konkursowi jest:
- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,
- uchwycenie emocji, nastroju, chwili przy pomocy fotograficznych środków wyrazu
i pełnej dowolności interpretacyjnej.
3.W konkursie może brać udział każdy za wyjątkiem pracowników CKiSz oraz ich rodzin
i członków Jury.
4.Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych
5.Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych
w niniejszym regulaminie.
II. Przepisy dotyczące prac
1.Każdy uczestnik może przekazać maksymalnie 5 fotografii.
2.Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości technicznej.
3.Prace w formacie JPG o wymiarach min. 1200x1600 pikseli należy przekazać do Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu na płycie CD lub przesłać na adres organizatora:
Centrum Kultury i Sztuki
ul. Czarnieckiego 5
28-230 Połaniec z dopiskiem - Konkurs Fotograficzny


4.Każda praca powinna zostać oznaczona: imieniem i nazwiskiem autora, opisem (tytułem) zdjęcia. Dane powinny być zawarte w pliku tekstowym (możliwym do otwarcia w programie -Open Office-Word) lub wyszczególnione na okładce nośnika. Każde ze zdjęć powinno być oznaczone w sposób łatwy do identyfikacji z odpowiednim opisem.
5.Do koperty z pracami należy dołączyć:
- podpisaną klauzulą: r. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Organizatora Konkursu Fotograficznego Jesienne Nastroje w celach wynikających
z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do wykorzystania fotografii w publikacjach oraz stronach internetowych Organizatora. Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie pisemną zgodę rodziców lub opiekunów w przypadku osoby niepełnoletniej na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w Konkursie, klauzulę.
6.Z chwilą przekazania prace przechodzą na własność organizatorów.
7.W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
8.Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.
9.Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.
III. Terminarz
1. Termin nadsyłania prac mija 16.12 2010 r.
2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
3. Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów.
4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora drogą elektroniczną lub
telefoniczną..
5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.centrum.polaniec.pl
IV. Nagrody
1.Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za nagrody rzeczowe za I, II i III miejsca oraz nagrody specjalne.
2.Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
V. Wykorzystanie prac
1 Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac
(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie CKiSz www.centrum.polaniec.
2. Organizator uzyskuje prawo do prezentowania zdjęć na okolicznościowych wystawach,
materiałach promujących konkurs oraz w artykułach pokonkursowych
3. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć i akceptację niniejszego regulaminu oraz zgody na publikacje materiałów
multimedialnych z przebiegu konkursu (w tym wizerunku fotografowanych osób).
4. Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na
podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w pkt. II 5 .
niniejszego regulaminu.

VI. Kontakt do osób odpowiedzialnych
1.   Centrum Kultury i Sztuki
Lalewicz Anna
E-mail: anna.lalewicz@umig.polaniec.pl
tel. 15 8 650 917 wew. 13